Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtgever1) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met Avandes vertaalt & spreekt heeft gesloten;
2) de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met Avandes vertaalt & spreekt te sluiten.
Overeenkomst (van opdracht)de door vertaler, stemactrice/voice-over en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaal- en/of inspreekwerkzaamheden.
Vertalerde natuurlijke dan wel rechtspersoon die de vertaling van opdrachtgever uitvoert.
Stemactrice/voice-overde natuurlijke dan wel rechtspersoon die het inspreken van de opdracht uitvoert.
Vertaling/audiobestandhet(de) uiteindelijke bestand(en)/document(en) nadat de vertaal- en/of inspreekwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van Avandes vertaalt & spreekt en iedere overeenkomst tussen Avandes vertaalt & spreekt en een opdrachtgever. Van deze voorwaarden wordt alleen afgeweken indien daarmee schriftelijk is ingestemd door Avandes vertaalt & spreekt. De opdrachtgever wordt geacht van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn bij zijn ontvangst van de opdrachtbevestiging.
1.2 Avandes vertaalt & spreekt zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die hij/zij met een opdrachtgever sluit.
1.3 Avandes vertaalt & spreekt kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij Avandes vertaalt & spreekt de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Avandes vertaalt & spreekt en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
1.7 Indien Avandes vertaalt & spreekt niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Avandes vertaalt & spreekt op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Avandes vertaalt & spreekt zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen voor een vertaling kunnen altijd worden herroepen indien Avandes vertaalt & spreekt voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien.
2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Avandes vertaalt & spreekt of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Avandes vertaalt & spreekt van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Avandes vertaalt & spreekt draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van Avandes vertaalt & spreekt dient te zijn.
2.4 Avandes vertaalt & spreekt mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Avandes vertaalt & spreekt heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Avandes vertaalt & spreekt zijn verstrekt.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Avandes vertaalt & spreekt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.6 Avandes vertaalt & spreekt kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Avandes vertaalt & spreekt gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3.3 Indien Avandes vertaalt & spreekt voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 Avandes vertaalt & spreekt is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 Avandes vertaalt & spreekt zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Avandes vertaalt & spreekt zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Avandes vertaalt & spreekt het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Avandes vertaalt & spreekt zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 Avandes vertaalt & spreekt en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.
4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Avandes vertaalt & spreekt de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Avandes vertaalt & spreekt staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Avandes vertaalt & spreekt verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.
4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens Avandes vertaalt & spreekt gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van Avandes vertaalt & spreekt is ontstaan.
4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. (Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Avandes vertaalt & spreekt zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen). Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.9 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Avandes vertaalt & spreekt het auteursrecht op door Avandes vertaalt & spreekt vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 Indien Avandes vertaalt & spreekt ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem/haar toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover Avandes vertaalt & spreekt daarmee niet zijn/haar geheimhoudingsplicht en ten opzichte van de opdrachtgever schaadt.
5.3 De opdrachtgever vrijwaart Avandes vertaalt & spreekt tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs-of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding
6.1 Avandes vertaalt & spreekt kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is Avandes vertaalt & spreekt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.
6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door Avandes vertaalt & spreekt reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan Avandes vertaalt & spreekt te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal Avandes vertaalt & spreekt het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Avandes vertaalt & spreekt hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.3 Indien de opdrachtgever en Avandes vertaalt & spreekt niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, dient in het geval van een vertaling, binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan, het geschil te worden voorgelegd aan de Geschillen-en Tuchtcommissie van het NGTV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV. Indien geen beroep wordt gedaan op de Geschillen-en Tuchtcommissie van het NGTV, kan geen beroep worden gedaan op de civiele rechter (zie artikel 12.3 van deze voorwaarden). 
7.4 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van Avandes vertaalt & spreekt en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.
7.5 Indien de Tuchtcommissie heeft vastgesteld dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor voor Avandes vertaalt & spreekt zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering
8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Avandes vertaalt & spreekt is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.
8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling
9.1 Het honorarium voor Avandes vertaalt & spreekt is in beginsel gebaseerd op een woord- of projecttarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief inrekening gebracht. Avandes vertaalt & spreekt kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
9.2 Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Indien Avandes vertaalt & spreekt met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is Avandes vertaalt & spreekt niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.
9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.
9.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Avandes vertaalt & spreekt verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1 Avandes vertaalt & spreekt is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Avandes vertaalt & spreekt toerekenbare tekortkoming. Avandes vertaalt & spreekt is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.
10.2 Indien Avandes vertaalt & spreekt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Avandes vertaalt & spreekt beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de btw van de desbetreffende opdracht.
10.3 De aansprakelijkheid van Avandes vertaalt & spreekt is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
10.4 De opdrachtgever vrijwaart Avandes vertaalt & spreekt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan Avandes vertaalt & spreekt is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever Avandes vertaalt & spreekt voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Avandes vertaalt & spreekt bestaat.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Avandes vertaalt & spreekt geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Avandes vertaalt & spreekt niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Avandes vertaalt & spreekt opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien Avandes vertaalt & spreekt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is Avandes vertaalt & spreekt gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Avandes vertaalt & spreekt is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.
12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dat overleg niet tot een oplossing heeft geleid, moet in geval van een vertaling, het geschil eerst nog worden voorgelegd aan de Geschillen-en Tuchtcommissie van het NGTV, alvorens een beroep op de rechter kan worden gedaan. Artikel 7.3 is van overeenkomstige toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van het NGTV