Privacyverklaring

Avandes vertaalt & spreekt vindt uw privacy belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG).

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Avandes vertaalt & spreekt
Prins Alexanderlaan 118
2912 AN Nieuwerkerk ad IJssel
+31 636043125
info@avandes.nl
https://avandes.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Avandes vertaalt & spreekt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Functie/beroep
– Bedrijfsnaam en btw-nummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
– E-mailadres (werk en/of privĂ©)
– Bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Avandes vertaalt & spreekt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van uw opdracht
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het doen van belastingaangifte

 Automatische verwerking
 Uw gegevens worden door Avandes vertaalt & spreekt uitsluitend handmatig, en dus niet automatisch, verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Avandes vertaalt & spreekt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de opdracht niet tot stand gekomen is, worden uw gegevens in beginsel door Avandes vertaalt & spreekt verwijderd en/of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Avandes vertaalt & spreekt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals voor het doen van aangifte van inkomstenbelasting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Avandes vertaalt & spreekt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avandes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Avandes vertaalt & spreekt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Avandes vertaalt & spreekt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@avandes.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Avandes vertaalt & spreekt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avandes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2021 en zal indien nodig worden herzien.